Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid, definities
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Archipel Onderhoudsbedrijf gevestigd te Den Haag met kvk nummer 61726206 (hierna te noemen “Archipel”).
  • Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de wederpartij bij de overeenkomst. Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wordt hij aangeduid met “de consument”.
 2. Aanbod, offertes, prijzen en tarieven
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Archipel zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Is geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan aan de offerte geen rechten worden ontleend.
 2. Archipel kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod dan is Archipel daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet tot stand.
 5. Archipel heeft het recht de kosten verbonden aan de offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits hij de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 6. Totstandkoming overeenkomsten
 

De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van Archipel heeft geaccepteerd.

 1. Contractsduur, leveringstermijnen, wijziging
 1. De overeenkomst tussen Archipel en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur die in de offerte is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Archipel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien Archipel gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag en de termijn van uitvoering worden gewijzigd. Archipel doet zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst.
 5. Archipel kan een verzoek tot wijziging weigeren zonder daarmee in gebreke te komen.
 6. Archipel is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
 
 • indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
 

-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aanpassing in de wet waardoor kostenverhogingen ontstaan;

 • in andere gevallen zoals bijvoorbeeld prijsverhogingen als gevolg van valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, dit met dien verstande dat de Consument gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 • Meer- en minderwerk moet schriftelijk worden overeengekomen.Archipel is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging of zodra Archipel met de uitvoering ervan is begonnen.
 • Bij meerwerk heeft Archipel het recht, naast de kosten voor extra materialen en uren e.d., een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen als vergoeding voor de algemene kosten die het meerwerk voor Archipel met zich meebrengt.
 

Verplichtingen van Archipel

 
 1. Archipel is verplicht om aan haar gegeven opdrachten uit te voeren ingevolge datgene dat in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald.
 2. Voor van toepassing aanvaardt Archipel een gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. , tijdig, vóórdat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering van de werkzaamheden, zijn verleend.
 3. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 4. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Archipel tijdig, vóórdat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering van de overeenkomst, de beschikking heeft over:
 
 • alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. ;
 • de ontruimde locatie waar Archipel werkzaamheden zal moeten uitvoeren;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen, etc.;
 • voldoende aansluitmogelijkheden voor elektrische energie en over voldoende aftappunten voor gas en water;
 • indien voorhanden alle gegevens aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc. ;
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Archipel gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (waaronder kosten) aan de zijde van Archipel daardoor direct of indirect ontstaan.
 • Opdrachtgever zal iedere conceptversie van door Archipel te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Archipel kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Archipel aangepast en nogmaals aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd.
 

Levering van zaken

 
 1. Overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien Archipel de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
 2. Verzending of transport van zaken geschiedt op een door Archipel te bepalen wijze en voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever niet mogelijk blijkt de zaken aan de Opdrachtgever te leveren, heeft Archipel het recht de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever moet Archipel binnen een door Archipel te stellen termijn de prestatie of de zaken alsnog laten leveren.
 4. Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Archipel heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Archipel een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 5. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
 1. Bij vermelding in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan kalenderdagen met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen.
 2. Archipel heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht,door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst, niet van de Archipel kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Archipel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Archipel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd en na ingebrekestelling met een redelijk termijn welke opnieuw overschreden is, is Archipel aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,– per werkdag, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Archipel nog verschuldigd is.
 5. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging door Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever mag de uitvoering van het werk (gedeeltelijk) schorsen. Voorzieningen die Archipel alsdan moet treffen en extra werkzaamheden worden als meerwerk in rekening gebracht. Schade die Archipel tengevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de opschortingperiode gereserveerde uren, moet door de Opdrachtgever aan Archipel worden vergoed.
 2. Schade ontstaan aan het werk tijdens de schorsing komt niet voor de rekening van Archipel.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, heeft Archipel recht op betaling voor het al uitgevoerde gedeelte en door Archipel betaalde bouwmaterialen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, heeft Archipel het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval moet er conform lid 5 of lid 6 van dit artikel worden afgerekend.
 5. Opdrachtgever mag de overeenkomst altijd (gedeeltelijk) opzeggen. Archipel heeft in dat geval recht op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die Archipel als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de voor Archipel door de beëindiging bespaarde kosten.
 6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Archipel te maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van Archipel.
 7. 10.Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Archipel
 8. Archipel kan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst direct ontbinden indien:
 
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na sluiten van de overeenkomst Archipel ter kennis is gekomen van feiten die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Archipel kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Archipel kan worden gevergd.
 • Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Archipel recht op vergoeding van de directe en indirecte schade, waaronder de kosten.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Archipel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Archipel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Archipel vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Archipel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 
 1. 11.Garanties, onderzoek en reclames
 
 1. De door Archipel te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door Archipel verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Na verloop van de garantietermijn worden alle kosten voor herstel of vervanging aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud en wanneer zonder schriftelijke toestemming van Archipel de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden. Geen beroep op de garantie is mogelijk indien het gebrek het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Archipel geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 4. Opdrachtgever onderzoekt het geleverde direct zodra de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Archipel te worden gemeld. De melding dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn. De Opdrachtgever dient Archipel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Tijdige reclamering schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling indien een gebrek later wordt gemeld.
 6. Bij een gebrekkige zaak waarbij tijdig is gereclameerd zal Archipel de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Archipel, vervangen of zorgdragen voor herstel danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Bij vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Archipel te retourneren en de eigendom daarover aan Archipel te verschaffen, tenzij Archipel anders aangeeft.
 7. Komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Archipel integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 
 1. 12.Aansprakelijkheid
 1. Indien Archipel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Archipel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Archipel is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Archipel is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde orders en Archipel is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
 4. Archipel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Archipel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Archipel toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 • Archipel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Indien Archipel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Archipel beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Archipel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Archipel.
 1. 13.Verjaringstermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Archipel en de door Archipel bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Archipel van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 
 1. 14.Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Archipel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Archipel toerekenbaar is. Indien Archipel door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Archipel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Archipel gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Archipel en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 1. 15.Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Archipel aangegeven.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Archipel gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 3. Indien tijdens het stilliggen schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Archipel.
 4. De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien hij de factuur niet tijdig betaalt en is dan rente verschuldigd. Bij een consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten, behoudens voor het deel terecht bezwaar is gemaakt, de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Archipel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens op de Opdrachtgever verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
 
 1. 16.Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Archipel in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Archipel totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Archipel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Archipel veilig te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om Archipel direct op de hoogte te stellen indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.
 5. Opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en de polis van de verzekering op verzoek aan Archipel ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Archipel gerechtigd tot deze penningen.
 6. Voor het geval Archipel zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Archipel en door Archipel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Archipel zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. 17.Intellectuele eigendomsrechten
 1. Archipel is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Archipel in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Archipel voorbehouden.
 2. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan Archipel verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Archipel door dergelijkeinbreuken lijdt en vrijwaart Archipel voor aanspraken van deze derden.
 
 1. 18.Overmacht
 1. Archipel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Archipel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Archipel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Archipel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Bij het voordoen van overmacht zoals beschreven in dit artikel zal Archipel niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmachtsituatie.
 
 1. 19.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op de tussen Archipel en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Archipel is gevestigd, zij het dat Archipel altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever is gevestigd.